Aktualności

Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

dodano: 13.06.2016
19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 584 ze zm.) o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona przez ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 listopada 2015 r., poz. 1893).
Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dodany został do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej art. 39b, który stanowi, że do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy. 

Nowelizacja wyłącza, z zastrzeżeniem wyjątków, stosowanie większości przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do jawnych danych i informacji udostępnionych przez CEIDG – chodzi o dane dostępne w wyszukiwarce CEIDG.

Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych będzie związane tylko z zabezpieczeniem danych oraz realizowaniem przez GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) kontroli w tym zakresie w stosunku do danych osobowych ujawnionych w rejestrze CEIDG. Pamiętać należy jednak, że istnieją takie kategorie informacji o osobie fizycznej, które nie są ujawniane przez CEIDG, np. numer PESEL, data urodzenia przedsiębiorcy. W konsekwencji, dane nieudostępnione w wyszukiwarce CEIDG podlegają wciąż pełnej ochronie ustawy o ochronie danych osobowych, podobnie jeśli chodzi o informacje, których przedsiębiorca zdecydował się nie ujawniać w CEIDG.

Wprowadzona zmiana powoduje, że w odniesieniu do jawnych danych udostępnionych przez CEIDG nie będą miały zastosowania w szczególności: obowiązek posiadania podstawy prawnej dla przetwarzania danych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych); obowiązek informacyjny wobec podmiotu danych (art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych); przepisy dotyczące powierzenia danych do przetwarzania (art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych); przepisy regulujące szczególne uprawnienia podmiotu danych (art. 32 i n. ustawy o ochronie danych osobowych); obowiązek rejestracyjny (art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych); zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich.