Aktualności

Zmiany w prawie upadłościowym

dodano: 15.12.2014
Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1306 ) o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sejm uchwalił nowelizację przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie upadłości konsumenckiej (art. 4911 do art. 49112 oraz nowe art. od 49113 do art. 49123).
Zmiany w prawie upadłościowym

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie z dniem 31.12.2014 r. Przepisy nowelizujące mają na celu zwiększenie zainteresowania konsumentów instytucją upadłości konsumenckiej. Liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości, której wyrazem są nowe projektowane zmiany w przepisach ma na celu otrzymanie przez konsumenta łatwiejszego dostępu do procedury ogłoszenia upadłości w sytuacji nadmiernego zadłużenia.

Najważniejsze zmiany polegać będą na m.in. na:

  1. obniżeniu wysokości opłaty sądowej za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z dotychczasowych 200zł do 30zł;
  2. zmianie przesłanek wszczęcia postępowania upadłościowego (art. 4914 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze) – projekt zakłada, iż konsument, który popadł w stan niewypłacalności, nie ze swojej winy lub nie w wyniku swego rażącego niedbalstwa, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości;
  3. obniżeniu kosztów prowadzonego postępowania (wynagrodzenia syndyka), a także ustanowienie zaliczki wypłacanej tymczasowo ze Skarbu Państwa na pokrycie kosztów postępowania w razie niemożności ich zaspokojenia z majątku upadłego;
  4. skróceniu okresu, w którym upadły konsument będzie zobowiązany do dokonywania spłat na rzecz wierzycieli z 5 do 3 lat. Po wykonaniu takiego planu spłaty sąd umarza pozostałe zobowiązania konsumenta. Sąd może nawet w szczególnych przypadkach, gdy sytuacja życiowa upadłego na to wskazuje, zadecydować o umorzeniu pozostałych zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłat;
  5. wprowadzeniu możliwości wszczęcia postępowania w przypadku, gdy niewypłacalny konsument ma jednego wierzyciela (obecnie możliwe w sytuacji, kiedy dłużnik ma co najmniej dwóch wierzycieli);
  6. uproszczeniu wymogów formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości;
  7. rezygnacji z dokonywania ogłoszeń w prasie oraz przeniesienie wszelkich obwieszczeń dokonywanych w postępowaniu do Centralnego Rejestru Upadłości;
  8. wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących umorzenia postępowania (art. 4914 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze) polegających na:

• fakultatywności umorzenia postępowania – obowiązku wysłuchania upadłego i syndyka,
• możliwości umorzenia postępowania w razie ujawnienia już po ogłoszeniu upadłości takiego zachowania upadłego, które wykluczałoby ogłoszenie upadłości konsumenckiej ab initio,
• możliwości umorzenia postępowania na wniosek upadłego (odpowiednio na zgodny wniosek małżonków, jeśli sprawy były połączone do wspólnego rozpoznania)
• wyłączeniu możliwości umorzenia postępowania z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie jego kosztów lub na zgodny wniosek wierzycieli,
• złagodzeniu zakazu powtórnego oddłużenia w okresie 10 lat – w miejsce absolutnego zakazu wprowadzi się fakultatywną negatywną przesłankę ogłoszenia upadłości w postaci upływu 10 lat od poprzedniego skorzystania przez upadłego z umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym, chyba że do niewypłacalności upadłego doszło pomimo dochowania przez niego należytej staranności.