Aktualności

Zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych

dodano: 04.08.2015
Zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych

15 maja 2015 r. Sejm jednomyślnie uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zmiana była podyktowana koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawa prywatnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. Urz. UE L 265 z 11.10.2011, s. 1).

Ustawa została ogłoszona 17 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.994 z dnia 2015.07.17) i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 sierpnia 2015 r.

Zasadniczo celem dyrektywy 2011/77/UE było ujednolicenie przepisów krajowych Państw Członkowskich, w zakresie okresu ochrony utworów muzycznych ze słowami a także zmiana przepisów dotyczących czasu ochrony praw pokrewnych do wykonań artystycznych oraz fonogramów (przedłużenie czasu ochrony z 50 lat do 70 od momentu publikacji lub rozpowszechnienia w inny sposób przedmiotów tych praw).

Jednocześnie wprowadzono trzy nowe instrumenty prawne:

- możliwość wypowiedzenia przez artystę wykonawcę umowy, który przeniósł na producenta fonogramu lub powierzył mu swoje prawa do utrwalenia swojego wykonania, pod warunkiem, że producent po upływie 50 lat od zgodnej z prawem publikacji fonogramu (w przypadku braku takiej publikacji, 50 lat od zgodnego z prawem publicznego udostępnienia) nie oferuje do sprzedaży wystarczającej ilości egzemplarzy fonogramu lub nie udostępnia go publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że każdy może mieć do niego dostęp w indywidualnie wybranym przez siebie miejscu i czasie;
- prawo uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia od producenta fonogramu za każdy pełny rok następujący po upływie 50 lat od momentu zgodnej z prawem publikacji fonogramu (w przypadku braku takiej publikacji, po upływie 50 lat od jego zgodnego z prawem publicznego udostępnienia) za niektóre akty eksploatacji dokonane w wydłużonym czasie ochrony;
- zakaz dokonywania potrąceń i odliczeń od wynagrodzeń albo tantiem wypłacanych artystom wykonawcom w wydłużonym czasie ochrony, odnoszący się do tych artystów wykonawców, którzy są uprawnieni na podstawie umowy z producentem fonogramów do okresowych wypłat.

Warto wskazać, że termin implementacji przedmiotowej dyrektywy upłynął 1 listopada 2013 r. Z tego też względu Komisja Europejska 10 lipca 2014 r. skierowała do Rządu RP w trybie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uzasadnioną opinię związaną z brakiem implementacji dyrektywy 2011/77/UE, czym wszczęła przeciwko Polsce formalne postępowanie w sprawie naruszenia obowiązku wdrożenia prawa wspólnotowego.