Aktualności

Zmiany z zakresu prawa pracy

dodano: 12.04.2019
Zmiany z zakresu prawa pracy

Z początkiem roku 2019 weszło w życie wiele istotnych zmian z zakresu prawa pracy, spośród których do najważniejszych można zaliczyć następujące zmiany:

1. Na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. 2018 poz. 357) z dniem 1 stycznia 2019 r.:

a) pracodawca oprócz danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy będzie miał prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 22 § 2 pkt. 3 Kodeksu pracy). Zmieniony zostaje również art. 86 § 3 Kodeksu pracy dotyczący wypłacania wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk pracownika. Wynagrodzenie wypłacane inaczej niż do rąk pracownika nie będzie już uregulowane w układzie zbiorowym pracy ani nie będzie wymagało zgody pracownika. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie z zasady na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy).

b) skrócony został okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat. Powyższe obwarowane jest pewnymi warunkami. Ponadto, dokumentacja pracownicza będzie mogła być przechowywana zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. ustala się na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r. ulega skróceniu w przypadku złożenia raportu informacyjnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.

2. Na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 2018 poz. 2244) z dniem 1 stycznia 2019 r.:

a) nastąpiło częściowe ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych bhp pracowników. Szkolenie okresowe nie będzie wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, wynikać będzie, że jest to konieczne (art. 2373 §22 Kodeksu pracy).

b) pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp będzie sam mógł wykonywać zadania tej służby jeżeli zatrudnia do 50 pracowników (dotychczas ilość ta wynosiła 20 pracowników) i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 23711 § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy).