Wzory umów i pism

Dzieło zawiera wzory umów, pism i innych dokumentów związanych z organizacją działalności gospodarczej prowadzonej w języku francuskim. Wszystkie materiały sporządzono w języku polskim oraz francuskim. Dzięki bogactwu informacji oraz wysokiej jakości merytorycznej publikacja ta stanowi niezbędne narzędzie w codziennej praktyce prawników, przedsiębiorców, tłumaczy, a także wszystkich uczestników obrotu prawnego z udziałem podmiotów polskich i francuskich.

Zamieszczone w niniejszym zbiorze umowy można podzielić na dwie podstawowe grupy, tj. umowy nazwane i nienazwane. W grupie umów nazwanych znalazły się przede wszystkim umowy będące przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu pracy.

Sporządzone wzory dokumentów prawnych nie mają w żadnym razie charakteru wzorców normatywnych. Każdorazowe ich zastosowanie wymaga więc wnikliwej oceny w celu określenia, na ile odpowiadają one interesom stron, co w konsekwencji może prowadzić do rezygnacji z poszczególnych postanowień bądź rozbudowania innych.

Powrót