Zakres usług

  • Bieżące i doraźne doradztwo prawne
  • Sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, pism, wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów, procedur, polityk i innych dokumentów
  • Przygotowywanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia
  • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • Udział na życzenie klienta w spotkaniach z kontrahentami, doradcami oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi, ponadto udział w negocjacjach i czynnościach notarialnych
  • Windykacja należności
  • Usługa zgodności z prawem – compliance
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz prezentacji z wybranych zagadnień bądź dziedzin prawnych