Usługa zgodności z prawem – compliance

To usługa mająca zapewnić działanie zgodnie z przepisami prawa wewnątrz i na zewnątrz danej organizacji. Chodzi o zapewnienie stosowania się przedsiębiorców zarówno do wewnętrznych standardów, polityk i regulaminów, jak i do przepisów prawa, regulacji branżowych, dobrej praktyki.

Usługa ta bywa też określana jako zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Polega w praktyce na monitoringu procesu wdrażania obowiązującego prawa, tak aby wszystkie regulacje, przepisy i standardy zostały w zrozumiały sposób wprowadzone w danej organizacji i w należyty sposób zastosowane. Usługa ta poprzedzona jest najczęściej audytem wewnętrznym, którego zadaniem jest weryfikacja spełnienia przez organizację wymogów prawnych wynikających z danej dziedziny prawa.